06 507 49 417 info@zvkk.nl

DOELSTELLING

Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen

DOELSTELLING

Bezinning over onze toekomst

Aan de hand van de financiële mogelijkheden heeft het bestuur zich beraden over de toekomst(mogelijkheden) van de vereniging ZVKK. Duidelijk is dat op basis van de provinciale besluiten, wij voor een moeilijke opgave staan om de toekomst van ZVKK op lange termijn veilig te stellen, waarbij aanvankelijk de neiging bestond om onze activiteiten vanaf 2014 maar te staken.

Echter, dit zou geen recht doen aan de inzet en betrokkenheid van vele stads- en dorpsraden en de band die onze vereniging in de loop der jaren met hen heeft ontwikkeld. Ook onze insteek als bestuur was en is, dat wij als provinciale kennismakelaar/ belangenbehartiger van al die stads- en dorpsraden, moeten proberen de leefbaarheid op het Zeeuwse platteland te (be-) houden op het huidige niveau, juist in deze periode van breed ingezette bezuinigingen door gemeentelijke overheden en de gevolgen van bijvoorbeeld voortgaande vergrijzing. Ons doel is de stads- en dorpsraden bij deze uitdagingen te ondersteunen en, daar waar mogelijk, samen te brengen.

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat in elke kern elke huidige voorziening kan blijven bestaan. Juist door slim in te spelen op nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen er voor 2/3 zorgen dat de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen, per saldo gewaarborgd blijft op het huidige niveau, al of niet in samenhang met de naburige kernen, moet daarvan het resultaat zijn. De vraag die daarbij wel aan de orde komt, is of wij als bestuur van ZVKK, gegeven de “opdrogende” provinciale ondersteuning in staat zijn deze missie waar te maken met voldoende budget voor de te ondernemen activiteiten?

Wij zijn hiervoor in overleg getreden met onze moederorganisatie Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Deze heeft aangegeven het zeer wenselijk te vinden dat zij gedragen en gevoed blijft worden vanuit elke provincie door een organisatie als ZVKK in Zeeland. Zij onderschrijven, met ons, het belang van kennisuitwisseling en kennisverdieping voor stads- en dorpsraden en besturen van dorpshuizen en soortgelijke organisaties. Ook het opzetten en implementeren van innovatieve projecten, alsmede het functioneren als intern en extern communicatie- en informatiecentrum, het signaleren van kernen en gemeenten overstijgende ontwikkelingen op het platteland en het beïnvloeden van overheden en maatschappelijke organisaties ter zake, zien wij met hen als onze taken.

De landelijke projecten welke LVKK uitvoert, o.a. in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bieden mogelijkheden om hierin als ZVKK te participeren en daaruit vergoedingen te verkrijgen, die kunnen worden aangewend voor onze jaarlijkse exploitatie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de kennis en het netwerk waarover ZVKK in Zeeland beschikt. Onze inbreng hierin is dan onze kennis en ervaring en ons relatienetwerk in de provincie. De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten, kunnen we gevraagd en ongevraagd advies geven over het brede scala van leefbaarheidonderwerpen. ZVKK en zijn bestuur gaat zo meer functioneren als een “denktank” op het gebied van plattelandsontwikkeling, van leefbaarheid op het platteland en om innovatieve projecten in dit kader op te zetten. Zowel de provincie als de gemeenten hebben, in diverse gesprekken aangegeven dat verzoeken om een projectsubsidie door ZVKK altijd gedaan kunnen worden, voor projecten die voor de resp. overheden relevant zijn en waarin ZVKK een rol van betekenis voor die overheid kan spelen.

Nieuwe ontwikkelingen

Het ministerie van BiZa legt momenteel sterk de nadruk op het ontwikkelen van actieve vormen van burgerparticipatie, omdat zij er van overtuigd zijn, dat hiermee wellicht in de toekomst, met name in kleine kernen, een deel van de gevolgen van noodzakelijke bezuinigingen op het niveau van voorzieningen, kunnen worden teniet gedaan of ondervangen, waardoor de leefbaarheid op een aanvaardbaar niveau blijft gehandhaafd!
Realisering van deze “Doe-democratie”, zien wij als een belangrijke opdracht voor de toekomst. Onze verbondenheid met die dorpsgemeenschappen, de ondersteuning van burgers die zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor de leefbaarheid van hun dorp, stad of regio, 3/3 het aanmoedigen van eigen initiatief daartoe, het ter beschikking stellen, van onze (ervarings-) kennis en kunde, aan andere burgers en het ondersteunen van burgers bij concrete initiatieven hiervoor, zien wij als belangrijke kernactiviteiten van ZVKK in de toekomst.

Dit BiZa-project, dat mede uitgevoerd wordt door LVKK, biedt eveneens mogelijkheden voor ZVKK om haar toekomst verder zeker te stellen.

Inzet bestuur ZVKK

Duidelijk hierbij is dat de inzet van het ZVKK bestuur groter zal worden. Vaker zal een beroep gedaan worden, op de hierin gebundelde specifieke kennis en ervaring, door de leden stads- en dorpsraden. Het bestuur ZVKK is bereid die extra inzet te leveren, als onderdeel van een brede inzet om onze vereniging voor de toekomst te behouden. Onze overtuiging, dat over een aantal jaren bij overheden weer dringend behoefte zal ontstaan aan een orgaan als ZVKK, is mede bepalend voor het uitspreken van deze bereidheid.

Uitwerking scenario voor de toekomst ZVKK

De hiervoor geschetste mogelijkheden en kansen voor behoud van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen, hebben het bestuur doen besluiten aan u, als onze leden, onze achterban, in deze algemene ledenvergadering de onderstaande uitspraken voor te leggen ter besluitvorming, gericht op het voortbestaan van de ZVKK.

 

  1. ZVKK leden onderschrijven bovenstaande visie op de toekomst van onze organisatie.
  2. ZVKK blijft als onafhankelijke organisatie voortbestaan, om de belangen van alle stads- en dorpsraden, te behartigen. Per regio worden (regio)vertegenwoordigers aangewezen die periodiek overleg voeren met de stads- en dorpsraden in hun regio.
  3. Jaarlijks worden tenminste twee netwerkbijeenkomsten in de provincie georganiseerd over actuele thema’s in kader leefbaarheid en of voorzieningenniveau. Daartoe wordt in eigen beheer en in samenwerking met LVKK, de ZVKK databank en website beheerd ter ondersteuning van de kennisuitwisseling en de “vraagbaak functie”.
  4. Stads- en dorpsraden, onze leden, zijn bereid in nauwe samenwerking met ZVKK, de leefbaarheidbelangen van het gehele Zeeuwse platteland te (onder-) steunen, binnen hun mogelijkheden en zorgen voor bezetting per regio van een bestuursplaats in het ZVKK-bestuur.
  5. Alle te ondernemen activiteiten moeten zijn gebaseerd op een sluitende exploitatie begroting. In het geval dit enig jaar niet kan worden bereikt, maar alle activiteiten wel wenselijk worden geacht, mag het bestuur tot maximaal 25% van de vrij beschikbare algemene reserve voor dit doel inzetten.
  6. De algemene ledenvergadering van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen geeft haar bestuur toestemming, om alle noodzakelijke maatregelen en besluiten te nemen, om deze visie op de toekomst van de ZVKK uit te kunnen voeren, alles binnen de statutaire kaders van de vereniging.