06 507 49 417 info@zvkk.nl

VERTEGENWOORDIGINGEN

Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen

OPOV – Overleg Platform Openbaar Vervoer Zeeland

Het OPOV adviseert vanuit een integrale beleidsmatige benadering van het totale collectieve personenvervoer in Zeeland. Het OPOV pleit voor een vraaggericht samenhangend openbaar vervoersysteem, waarin alle onderdelen (spoorvervoer, lijnbussen, belbussen, CVV, Fast Ferry, Transferium-vervoer) goed op elkaar zijn afgestemd, elkaar aanvullen en op elkaar aansluiten. Daartoe brengt het OPOV de genoemde organisaties ongeveer acht maal per jaar bijeen, om onderling informatie uit wisselen en beleidsadviezen uit te brengen.

Voor een goede uitoefening van zijn functie als adviesorgaan, is het OPOV uiteraard afhankelijk van (correcte) informatie over de kwaliteit van het openbaar vervoer. De besturen van gemeenten en kleine kernen kunnen hiervoor een belangrijke informatiebron zijn, via de signalen die zij ontvangen van hun inwoners. De aangedragen informatie zal het OPOV serieus betrekken bij het opstellen van zijn adviezen.

Contact hiervoor kunt u opnemen met de vertegenwoordiger uit het bestuur van ZVKK: Ron de Kort tel. 06-81166808 of ron@nullrondekort.nl

Op deze manier kunnen wij elkaar wederzijds van dienst zijn.

Onder ACTIVITEITEN staan die zaken waar de ZVKK als organisatie structureel bij betrokken is:

Het Overleg Platform Openbaar Vervoer Zeeland (OPOV) is in 2001 door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland ingesteld als onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer, dat onder de verantwoordelijkheid van de provincie valt. De ZVKK maakt deel uit van dit platform.

De adviesfunctie van het OPOV is gebaseerd op de in de Wet personenvervoer vastgelegde verplichting aan de vervoerbedrijven (de concessiehouders), om consumentenorganisaties jaarlijks om advies te vragen over voorstellen betreffende de dienstregeling, aansluitgaranties, kaartsoorten, tarieven, vervoervoorwaarden, klachtenregelingen, toegankelijkheid, sociale veiligheid e.d. De provincie Zeeland (de concessieverlener) ziet er op toe, dat de concessiehouder deze adviezen serieus betrekt bij het opstellen van definitieve voorstellen: de vervoerder moet altijd motiveren waarom hij afwijkt van door het OPOV uitgebrachte adviezen. Tenslotte toetst de provincie de voorstellen aan de in de gebiedsconcessie opgenomen eisen, op basis waarvan de vervoerder het recht heeft openbaar vervoer in een gebied te verrichten.

Daarnaast is de provincie als concessieverlener wettelijk verplicht om het OPOV om advies te vragen over beleidsvoornemens die van belang zijn voor het openbaar vervoer in Zeeland en over de eisen die de provincie aan vervoerders wil stellen bij het verlenen van nieuwe concessies.

Het OPOV bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 Stichting Scholierenvervoer Zeeland (SSZ)                                                                 A.J. Vogel

 ROVER                                                                                                                        M. Lootens en G. Spaander

 Provinciale overlegorgaan samenwerkende ouderenorganisaties(POSO)                  R.A.R. de Mul

 Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicapten organisatie(PCG)                            S.P. de Paauw

 VVV Zeeland                                                                                                                 N. Verhage

 Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen                                                                      R.P.M. de Kort