06 507 49 417 info@zvkk.nl

WERKPLAN

Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen

Werkplan ZVKK

  1. Inleiding

De ZVKK werkt aan leefbaarheid, aan de versterking van een vitaal platteland. De ZVKK doet dit als kennismakelaar en stimulator van actief burgerschap. Dat laat zich vertalen in de volgende vier kerntaken:

  1. de ZVKK vergaart kennis over ontwikkelingen die direct of indirect invloed hebben op de leefbaarheid op het platteland met bijzondere aandacht voor Burgerparticipatie;
    2. de ZVKK draagt deze kennis actief uit/over aan vooral bewonersorganisaties en gemeenten middels netwerken, bijeenkomsten en via haar website;
    3. de ZVKK voert een actief beleid dat er op gericht is aan te geven over welke kennis de ZVKK beschikt en voor wie dat bedoeld is.
    4. de ZVKK beheert haar website inclusief “kennisbank” en vraagbaak om ook via deze weg “kennis” voor een brede doelgroep beschikbaar te stellen.

De ontwikkeling van de ZVKK als kennismakelaar en stimulator is een continue proces, dat voortdurend aanvulling vereist op grond van ontwikkelingen die zich voordoen. Zo is in 2010 de ZVKK-site omgevormd tot kennisbank, onder meer via aansluiting bij het kennisplatformbewoners.nl. In 2011 zijn de conclusies van de 4 thema’s van het Zeeuws Plattelands Parlement, Voorzieningen, Wonen, Zorg en Mobiliteit geïmplementeerd. Dit werkplan biedt de vervolgstappen voor de rol van de ZVKK als kennismakelaar en stimulator van Burgerparticipatie.

Voor 2017 heeft de ZVKK gepland om na de implementatie van de resultaten/actiepunten uit het Zeeuws PlattelandsParlement 2010 op de thema’s wonen, voorzieningen, mobiliteit en zorg in de jaren 2011 en 2012, aandacht te geven thema’s Burgerparticipatie in krimpregio’s, Openbaar Vervoer op het Platteland en Proces naar Dorpsvisie. Hierbij komt het stimuleren van actief burgerschap nadrukkelijk aan de orde. Binnen de grenzen van haar rol als onafhankelijk kennismakelaar zal de ZVKK waar mogelijk haar opinie met betrekking tot actuele thema’s en ontwikkelingen ventileren.

In 2019 en 2020 gaat, naast de al lopende aandachtspunten, meer aandacht uit naar het implementeren  van Right to Challenge binnen de wijk-, dorps- en stadsraden. Het vanaf onderop aanbrengen van ideeën ten goede van leefbaarheid en leefomgeving binnen de diverse kernen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed middels diverse netwerkbijeenkomsten aan de Energie transitie.

 Ook wordt er onderzoek gedaan naar een nauwe samenwerking met Maex, een organisatie die het verbreden van kennis ten aanzien van leefbaarheid binnen onze provincie uitzet middels een eigen website.

  1. Overzicht van organisatie- en bestuursactiviteiten

– Bestuursvergaderingen (6 x)

– Werkgroep vergaderingen (circa 6 bijeenkomsten), o.a. ter uitwerking van Kenniscentrum Leefbaarheid, Vraagbaak, Burgerparticipatie

– ZVKK Jaarbijeenkomst (Algemene Ledenvergadering met Themabijeenkomst).

– Vertegenwoordigingen in: Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV)

– Overleg Biblioservicebus
– Consortium Plattelands Ontwikkelings Programma (POP-3)

– Plaatselijke groepen POP-3 Midden/Noord Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen

– Bestuur Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)
– Coördinatorenoverleg Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)

– Deelname aan activiteiten van provincie, gemeenten, wijk/dorpsraden en maatschappelijke organisaties.

– Jaarstukken: werkplan en begroting 2019

  1. Activiteiten

Werkplan 2019: Werkplan ZVKK 2019.doc

Kenniscentrum leefbaarheid

Voor 2019 betekent dit de volgende activiteiten:
– Beheer website als kenniscentrum leefbaarheid
– Vervolg vraagbaakfunctie op de ZVKK-site

In 2019 zullen de volgende (netwerk-)bijeenkomsten worden georganiseerd:

Regionale netwerkbijeenkomsten

Ook in 2019 wil de ZVKK via bijeenkomsten met bewonersorganisaties, gemeenten, provincie en maatschappelijk organisaties, meningen bij elkaar brengen, verder discussiëren en acties genereren. Doel is op de actuele thema’s met name burgerparticipatie en proactief denken over het te voeren beleid te bevorderen. In 2019 zullen 2 themabijeenkomsten met dit doel worden georganiseerd.

ZVKK Jaarbijeenkomst

De ZVKK Jaarbijeenkomst is een provinciale bijeenkomst, is de ledenvergadering, gecombineerd met een themabijeenkomst.

LVKK-projecten

Tenslotte levert de ZVKK een bijdrage aan uitvoering van LVKK-projecten. Ook hier gaat het om het uitdragen/overdragen van kennis.

Toekomst ZVKK

Naast de uit te voeren activiteiten zoals genoemd in dit Werkplan zal het bestuur van de ZVKK in 2019 door gewijzigde geldstromen en gewijzigde opvattingen over nut en noodzaak van het functioneren van de ZVKK, zich ook nadrukkelijk bezig dienen te houden met het formuleren van een duidelijke toekomstvisie van de ZVKK.